Rapport marktonderzoek lisdodden gepubliceerd

Gedurende het IPV is er onderzoek gedaan naar de marktpotentie van Lisdodden en het bijbehorende verdienmodel van de teelt. Zoals een ondernemer ernaar kijkt. Het onderzoek is mede uitgevoerd namens Veenweiden Innovatiecentrum. Gerben Nij Bijvank van The Spring Company heeft dit onderzoek geleid en heeft zijn bevindingen in een rapport samengevat. Dit rapport publiceren we vandaag via deze nieuwsbrief!

Het IPV en VIC onderzoeken de vermijding van bodemdaling en CO2-uitstoot met duurzaam behoud van landbouw. Markt- en ketenvorming is hierbij cruciaal: zonder afzetmarkt is er geen verdienmodel, zonder verdienmodel is geen boer die erin stapt. In het Project Markt & Ketenvorming wordt onderzocht of lisdodde en andere natte teelten een alternatief verdienmodel voor boeren op veen kunnen zijn.

Het onderzoek van het afgelopen jaar maakt de vertaalslag van de gewaseigenschappen van lisdodde naar mogelijke producttoepassingen. Bedrijven zijn benaderd om hun interesse te wekken voor lisdodde als biobased grondstof. Diverse bedrijven hebben producttesten uitgevoerd en hun producteisen aan de teelt, oogst en verwerking gedeeld. Én er is een uitgebreide rekentool ontwikkeld om het verdienmodel van lisdoddeteelt te berekenen. De kosten van de teelt en verwerking zijn geïnventariseerd en marktprijzen zijn afgegeven door bedrijven.

De meest interessante afzetmarkten voor Lisdodden op dit moment zijn isolatiemateriaal, diverse plaatmaterialen, vuller in diverse plastics, composieten en beton, vezelversterker in droge mortels, mogelijk substraat en mogelijk grof textiel. Vanuit de markt is er interesse in lisdodde vanwege de extra milieuvoordelen in vergelijking met andere biobased grondstoffen. De producttesten bij bedrijven lopen door in het vervolg van het project. We streven nu naar daadwerkelijke productontwikkeling.

In het rapport is ook weergegeven hoe groot het areaal Lisdodden zou kunnen zijn als deze markt zich blijft ontwikkelen. Dit is uiteraard wel afhankelijk van enkele factoren zoals de stimulatie vanuit de overheid in de vorm van subsidies. In potentie zou er 2.500 – 25.000 ha Lisdodden geteeld kunnen worden in Nederland.  Dat is 1 tot 11% van het areaal veenweideland. Hier komen nog andere natte teelten bij.

Grootste onzekerheid op dit moment is de teelt van Lisdodden zelf. Deze is nog niet goed onder de knie waardoor er geen stabiele opbrengsten zijn. Ook het oogsten van dit product gaat nog niet vanzelf. Voordat deze natte teelt dus echt een alternatief kan worden voor agrarisch ondernemers zal hier meer ervaring in opgedaan moeten worden. IPV gaat dit nu doen met boeren op hun eigen land.

Het rapport over de potentiële afzetmarkten van Lisdodden is hier te downloaden. Eveneens kun je hier de spreadsheet met het verdienmodel downloaden en voor je eigen situatie invullen om te onderzoeken wat je als ondernemer in potentie met het telen van Lisdodden kunt verdienen.

Het rapport, de rekentool en alle andere bijlagen vindt u bij downloads