Onderzoek naar Leverbot

Afgelopen jaar is er ook onderzoek gedaan of de vernatting invloed heeft op de aanwezigheid van leverbotslakjes. Leverbot is een parasiet die ernstige gezondheidsklachten veroorzaakt bij vee. De parasiet wordt overgedragen via deze leverbotslakjes, die zich vooral thuis voelen in natte omstandigheden zoals greppels en nat veenweiland.

Frank Visbeen, projectleider bij Natuurlijk Zaken, is betrokken bij dit project. Frank: “ De WUR (Wageningen University en Research) heeft het project opgezet en Natuurlijke Zaken en David Tempelman Ecologie voeren de uitvoerende werkzaamheden uit. Tijdens het onderzoek hebben we op vier locaties de leverbotslakjes geteld op drie momenten in het jaar. Het gaat om twee stukken land met greppelinfiltratie en twee stukken land met drukdrains. Ter controle zijn van deze percelen ook referentiepercelen onderzocht. Bij de greppels zijn de slakjes geteld in de greppel, 1 ½ en 3 meter naast de greppel. De data van deze tellingen hebben wij verwerkt en naar WUR gestuurd voor analyse.”

Inmiddels zijn de telrondes achter de rug. De gegevens zijn nog niet geanalyseerd maar uit de metingen kan wel worden vastgesteld dat bij vernatting meer leverbotslakjes terug te vinden zijn. Vooral in de nattere omstandigheden zoals  in de greppels, is dit terug te zien. In droge greppels en op de droge subplots konden we geen leverbotslakjes vinden. Dit betekent dat het risico op leverbot bij vee groter kan worden naar mate de vernatting toeneemt. Aan het eind van dit jaar wordt het rapport met de analyse van de data opgeleverd.