Landelijk meetnet broeikasgassen uitgerold

,

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat veenweidegebieden vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoten. Om te onderzoeken of maatregelen ook echt tot het gewenste resultaat leiden is een landelijk meetnet boeikasgassen uitgerold. Het IPV is één van de zes hoofdlocaties.

In het IPV onderzoeken we of drukdrainage en natte teelten bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) kunnen verminderen. Die broeikasgassen meten we meerdere malen per jaar met behulp van gaskamers waarin gassen zich verzamelen, bijvoorbeeld na een periode van 24 uur of een week.

Dankzij het Klimaatakkoord krijgt dat onderzoek nu een vlucht. Er is namelijk afgesproken dat het Nederlandse veenweidegebied vanaf 2030 jaarlijks 1 megaton minder CO2 uitstoot (of een vergelijkbare hoeveelheid van andere broeikasgassen). De klimaattafel Veenweiden werkt aan een pakket van maatregelen. Om te meten of die ook het beoogde effect bereiken is een landelijk meetnet broeikasgassen opgezet.

Wat wordt er gemeten?

Elke veengrond is anders en overal in Nederland worden broeikasgasmetingen met verschillende methoden uitgevoerd. In het nationale meetprogramma wordt dat nu gelijkgetrokken, zodat resultaten makkelijker te vergelijken en combineren zijn.

Op zes locaties, waaronder het IPV, worden bovendien voor een periode van tien jaar nog veel meer variabelen gemeten, denk aan het stikstofgehalte van de bodem en de samenstelling van het poriewater (het water in de bodem). De uitstoot van broeikasgassen als CO2 of methaan (en bodemdaling) wordt namelijk niet alleen bepaald door vernatting: allerlei verschillende factoren spelen daarin een rol. Door meerdere aspecten tegelijkertijd te meten kunnen deze factoren beter worden begrepen en maatregelen worden verbeterd.

Meer impact van onderzoek

Het is voor het IPV heel mooi dat we ons onderzoek kunnen uitbreiden en onze gegevens kunnen delen. Wat we onderzoeken wordt daardoor breder gebruikt. Bovendien kunnen wij straks gebruikmaken van de gegevens uit een breder netwerk.
Op onze drukdrainagepercelen bij Elmer Kramer wordt in ieder geval tot 2030 gemeten. De kans is aanwezig dat na dit meetnet meer pilots en onderzoeken op nationale schaal volgen.