Landbouwexperiment natte veeteelt Laag-Holland

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag-Holland een agrarisch experiment gestart op een pilotlocatie met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef van vijf jaar waarbij  duidelijk moet worden of deze vorm van natte landbouw een economisch kansrijk alternatief is voor de landbouw in Laag Holland.

Het experiment is ondergebracht in het IPV (Innovatie Programma Veen). Binnen het programma wordt ook gekeken naar de effecten van deze vorm van landbouw op de bodemdaling, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap.

De proeflocatie

De initiatiefnemers van het Innovatieprogramma Veen (IPV), agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland, tekenden onlangs een overeenkomst met melkveehouder Elmer Kramer in Assendelft. Daarmee is de start van een pilotlocatie en het landbouwexperiment een feit. Kramer gaat op zijn land, en op pachtland van Landschap Noord-Holland, de komende vijf jaar experimenteren met veeteelt in natte omstandigheden. Hiervoor worden deze zomer drukdrains aangelegd, waarmee Kramer zelf het grondwaterpeil kan beheersen. Kramer past dit in zijn bedrijfsvoering in op bijna 18 hectare met drukdrains, zowel op huiskavel als veldkavel.

Onderzoeksresultaten

Resultaten van deze aangepaste bedrijfsvoering worden op de voet gevolgd. In het programma werken B-ware, Wageningen University & Research (WUR) en Natuurlijke Zaken (de zakelijke dienstverlening van Landschap Noord-Holland) samen. De WUR onderzoekt wat deze alternatieve vorm van landbouw betekent voor het bedrijfsresultaat. B-ware onderzoekt de effecten op de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen en Natuurlijke Zaken onderzoekt de effecten op natuur en landschap. Marktketenvorming en effecten op beleid lopen in de onderzoeken mee.

Het IPV programma

Centraal in het IPV staat: hoe kun je de bodemdaling tegen gaan, en toch economisch rendabele agrarisch bedrijven in Laag-Holland een toekomst geven? Het Innovatie Programma Veen gaat mogelijke oplossingen in de praktijk testen in het gebied, waarbij het streven is de bodemdaling met 90% te beperken. Het IPV is een programma van Landschap Noord-Holland, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken, Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad.

Op de foto: de ondertekening van de overeenkomst door Sjaak Hoogendoorn (WLD, Elmer Kramer en Ernest Briët (LNH).