Indonesische delegatie bezoekt IPV

,

Een 13-koppige delegatie van de Indonesische Rijksoverheid onder leiding van meneer Karliansah (Directeur Generaal van het ministerie van Milieu en Bosbeheer) bracht op 25 april een bezoek aan het IPV. De groep is op missie om oplossingen te vinden voor de veenproblematiek in Indonesië. De delegatie wilde vooral ook leren hoe de Nederlandse waterschappen hun waterbeleid uitvoeren en handhaven. Daar is in Indonesië nog weinig ervaring mee.

Overstromingsgevaar

Indonesië heeft ongeveer 26 miljoen hectare veen, zeg maar een factor 100 x het Nederlandse veenweidegebied. Het Indonesische veen heeft onder andere te kampen met veenbranden, ontwatering voor landbouw, ontbossing voor palmolieplantages en verstedelijking. Behalve een enorme uitstoot van broeikasgassen zorgt dat ook voor overstromingsgevaar. Het risico daarop wordt door de opwarming van de aarde nog eens vergroot.

Inzicht in Nederlands watermanagement

Maarten Poort, projectleider bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid van de Stuurgroep IPV, legde uit hoe waterschappen het Nederlandse watermanagement uitvoeren en hoe ruimtelijke ordening altijd sturend is voor hun beleid. Maarten vertelde ook dat er in de zomer van 2018 een grote schaarste was aan water en dat keuzes gemaakt moesten worden tussen de meest noodlijdende functies. Hij gaf ook aan dat waterschappen meer watercapaciteit moeten creëren in de zomer, wanneer we actief veen gaan vernatten om bodemdaling tegen te gaan. De watervraag neemt daardoor enorm toe.

Ook de zoektocht van het IPV naar nieuwe verdienmodellen en duurzame vormen van landgebruik, werd door de delegatie als inspirerend ervaren. Natte teelten en natte veeteelt geven aanknopingspunten voor de Indonesische praktijk.

Meer impact door internationale samenwerking

Landen als Indonesië zijn voor het IPV interessante partners om kennis mee te delen. Wanneer we in Nederland in staat zijn om 1 megaton CO2 te besparen door innovatieve maatregelen en we kunnen deze kennis exporteren naar landen met veel meer veen, dan wordt de impact van het IPV veel groter. En daar hebben we aan deze kant van de planeet ook weer profijt van!