Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

Innovatie Programma Veen afgerond: ''Vijf jaar pionieren in het veen'' Is het mogelijk; agrarische bedrijfsvoering in de veenweidegebieden en vernattingsmaatregelen voor bodembehoud? Met die vraag is vijf jaar geleden het Innovatie Programma…

Afronding huidige IPV en vervolg

De afronding van het huidige IPV traject is momenteel in volle gang. Alle betrokken partijen hebben de eindrapportages van hun deelproject opgeleverd of leggen daar de laatste hand aan. Met deze rapportages kan volgend jaar een samenvattend…

Onderzoek naar neveneffecten bij drukdrainage

Bij de percelen met drukdrainage zag veehouder Elmer Kramer dat er in de pompput witte afzetting op de wanden zat. Ook waren er in 2020 problemen met de technische installatie van het drukdrainagesysteem. Naar aanleiding daarvan is door Onderzoekcentrum…

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

Leverbot is een parasiet die de gezondheid van vee ernstig kan aantasten. De parasiet wordt overgedragen via de leverbotslak, die zich vooral thuis voelt in natte veenweidegebieden. Daarom heeft het IPV een onderzoek uitgevoerd naar de effecten…

Peilbuismetingen gaan door

Bij de percelen met drukdrains en de bijbehorende referentiepercelen zijn de afgelopen vier jaar metingen verricht om de grondwaterstand van de percelen te registreren. Door middel van deze metingen kan bepaald worden welk effect de vernattingsmaatregelen…

Knutten in de polder

In de zoektocht of paludicultuur teelten kunnen zijn voor de toekomst in het veenweidegebied is ook gekeken naar enkele randverschijnselen. Is er bijvoorbeeld een toename van plaagsoorten bij paludicultuur waar te nemen? David Tempelman, zelfstandig…

Video: greppelinfiltratie

,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Rapport marktonderzoek lisdodden gepubliceerd

Gedurende het IPV is er onderzoek gedaan naar de marktpotentie van Lisdodden en het bijbehorende verdienmodel van de teelt. Zoals een ondernemer ernaar kijkt. Het onderzoek is mede uitgevoerd namens Veenweiden Innovatiecentrum. Gerben Nij Bijvank…

Video: de teelt van azolla

,
In polder Zuiderveen telen we ook Azolla. Deze drijvende varen is rijk aan eiwit en is in staat razendsnel te groeien.

Hoe gaat het met de azolla-teelt bij het IPV

Bij het IPV wordt ook onderzoek gedaan naar natte teelten zoals lisdodde en azolla. In de teeltvakken bij het Zuiderveen staan enkele teeltvakken met azolla gevuld. Azolla is een drijvende varen die je ook wel in sloten ziet. Het kan gebruikt…