Betaalbaar en effectief? Greppelinfiltratie van start

Dit voorjaar maken we een aantal percelen in de polder Zuiderveen gereed voor greppelinfiltratie. We onderzoeken in welke mate deze eenvoudige vorm van vernatten bodemdaling en CO2-uitstoot kan terugdringen.

Het doel van het IPV is de bodemdaling met 90% verminderen door vernattingsmaatregelen. Met drukdrains lukt het ons om vrij precies het grondwaterpeil te sturen, zodat de bodem natter wordt en veen minder gemakkelijk afbreekt. Maar drukdrains zijn een dure oplossing. Om vernatting op een grote schaal mogelijk te maken willen we op zoek naar een goedkoop en praktisch uitvoerbaar alternatief. Daarom nemen we nu greppelinfiltratie mee in de onderzoeksopzet.

Eenvoudig systeem

Greppels liggen overal in het veenweidegebied. Deze zijn vooral bedoeld om overtollig water af te voeren, maar werden vroeger ook gebruikt om water aan te voeren. Hoe die greppels zijn aangelegd verschilt per perceel. Op intensief gebruikte percelen liggen de greppels vaak wat verder uit elkaar, omdat het grasland anders moeilijk te gebruiken is. Op extensief gebruikte percelen en bij een hoog slootpeil liggen greppels vaak dichter bij elkaar zodat meer water oppervlakkig afgevoerd kan worden.

In polder Zuiderveen selecteren we percelen met greppels op verschillende afstanden. Vervolgens zetten we het slootwaterpeil op zodat de greppels daadwerkelijk vollopen. Greppelinfiltratie is dus een heel eenvoudig systeem.

Effecten op bodemdaling en economie

De infiltratie via greppels zal anders verlopen dan met drukdrains. Het grondwaterpeil is niet zoals bij drukdrains te sturen omdat je afhankelijk bent van een vast hoog slootwaterpeil. De bovengrond zal daardoor in natte tijden snel te nat worden. Zodoende verwachten we grotere beperkingen in het graslandgebruik. De komende jaren meten we de effecten op het graslandgebruik, op bodemdaling (grondwaterpeil) en de uitstoot van broeikasgassen.

Een en ander zal natuurlijk ook afhangen van de afstand tussen greppels. Hoe dichter de greppels bij elkaar liggen, hoe beter water infiltreert. Wordt de afstand te klein, dan is het voor de boer niet meer werkbaar. Naar die balans gaan we op zoek.