Artikelen door Susette Luger

Innovatie Programma Veen afgerond, vijf jaar pionieren in het veen

Innovatie Programma Veen afgerond: ”Vijf jaar pionieren in het veen” Is het mogelijk; agrarische bedrijfsvoering in de veenweidegebieden en vernattingsmaatregelen voor bodembehoud? Met die vraag is vijf jaar geleden het Innovatie Programma Veen van start gegaan. Na vijf jaar onderzoek en experimenteren kun je concluderen dat een andere manier van landgebruik pionieren is. Het IPV, […]

IPV Eindrapportage mei 2022

Eindrapportage Markt en Ketenvorming Natte teelten december 2021 Eindrapportage natte veeteelt VI Tussenrapportage IPV Faciliteren natte veeteelt 2021 VI Bijlage 2 Hygrothermische prestatie Typha Board meetrapport Peutz november 2021 Bijlage 3 Technisch productonderzoek natte teelten december 2021 Bijlage 4 Rekentool verdienmodel natte teelten VII december 2021 Eindrapportage natuuronderzoek deel I mei 2022 IPV jaarrapportage Markt […]

Afronding huidige IPV en vervolg

De afronding van het huidige IPV traject is momenteel in volle gang. Alle betrokken partijen hebben de eindrapportages van hun deelproject opgeleverd of leggen daar de laatste hand aan. Met deze rapportages kan volgend jaar een samenvattend eindrapport worden opgesteld waarin alle onderzoeksvragen worden behandeld die bij aanvang van het IPV zijn geformuleerd. Centraal daarin […]

Onderzoek naar neveneffecten bij drukdrainage

Bij de percelen met drukdrainage zag veehouder Elmer Kramer dat er in de pompput witte afzetting op de wanden zat. Ook waren er in 2020 problemen met de technische installatie van het drukdrainagesysteem. Naar aanleiding daarvan is door Onderzoekcentrum B-WARE een aantal chemische analyses gedaan aan deze witte afzettingen in en op de pompen. Daaruit […]

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

Leverbot is een parasiet die de gezondheid van vee ernstig kan aantasten. De parasiet wordt overgedragen via de leverbotslak, die zich vooral thuis voelt in natte veenweidegebieden. Daarom heeft het IPV een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verschillende vernattingsmaatregelen op de verspreiding van deze leverbotslak. Het onderzoek is uitgevoerd door Tempelman Ecologie, Natuurlijke Zaken […]

Peilbuismetingen gaan door

Bij de percelen met drukdrains en de bijbehorende referentiepercelen zijn de afgelopen vier jaar metingen verricht om de grondwaterstand van de percelen te registreren. Door middel van deze metingen kan bepaald worden welk effect de vernattingsmaatregelen hebben op de grondwaterstand. Op enkele van deze percelen zijn fluxmeters geplaatst om de grondwaterstand automatisch af te kunnen […]

Knutten in de polder

In de zoektocht of paludicultuur teelten kunnen zijn voor de toekomst in het veenweidegebied is ook gekeken naar enkele randverschijnselen. Is er bijvoorbeeld een toename van plaagsoorten bij paludicultuur waar te nemen? David Tempelman, zelfstandig ecoloog en onderzoeker , heeft binnen het IPV-programma het onderzoek naar knutten uitgevoerd. Knutten Knutten zijn een familie muggen, maar […]