Afronding huidige IPV en vervolg

De afronding van het huidige IPV traject is momenteel in volle gang. Alle betrokken partijen hebben de eindrapportages van hun deelproject opgeleverd of leggen daar de laatste hand aan. Met deze rapportages kan volgend jaar een samenvattend eindrapport worden opgesteld waarin alle onderzoeksvragen worden behandeld die bij aanvang van het IPV zijn geformuleerd. Centraal daarin staan de conclusies van de diverse onderzoeken en welke maatregelen geschikt zijn om verder door te ontwikkelen en uit te rollen.

Vervolg IPV

Naast het opleveren van het eindrapport gaat het IPV ook op andere fronten door.

  • Er blijven nog enkele proeven van het IPV doorlopen op de huidige locaties zoals de peilbuismetingen bij de drukdrainage.
  • Het kernteam van het IPV heeft geconstateerd dat er behoefte is aan verder onderzoek en kennisontwikkeling.
  • Sommige maatregelen zijn het proefstadium voorbij en zijn volwassen geworden. Deze maatregelen kunnen uitgerold worden.

Vanaf 2022 gaat het IPV daarom verder via twee sporen:

Eerste spoor; proeflocatie onder VIPNL

Het eerste spoor is om als proeflocatie te blijven fungeren waarbij nieuwe onderzoeksvragen worden geformuleerd en -trajecten worden uitgezet. Hierbij zal op landelijk niveau samengewerkt worden met andere proeflocaties zoals Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) en locaties in de provincie Friesland. Deze samenwerking zal aangestuurd worden vanuit, de nieuw op te richten overkoepelende organisatie, VIPNL. Binnen VIP NL zal vanuit elke proeflocatie een afgevaardigde zitting nemen om elkaar op de hoogte te houden. Doel van deze samenwerking is om de onderzoeksvragen en –methodes beter op elkaar aan te laten sluiten en onderling meer kennis uit te wisselen.

Tweede spoor; Maatregelen aanbieden via veenweideloket

Sommige maatregelen binnen het IPV zijn zover om opgeschaald en uitgerold te worden. Dat kunnen maatregelen zijn als drukdrainage en greppelinfiltratie maar ook natuurvriendelijke oevers en klei op veen dragen bij aan de doelen om de CO2-uitstoot van de veengrond te verlagen. De uitrol van deze maatregelen gaat verlopen via het veenweideloket. Dit loket fungeert als portal voor geïnteresseerde landgebruikers in de veenweidegebieden om deze maatregelen op hun percelen uit te kunnen voeren. Ook bij dit spoor zal er onderzoek blijven plaatsvinden naar het effect van de maatregelen. De planning is dat medio 2022 het loket opengesteld gaat worden.