Rapport effecten vernattingsmaatregelen op bedrijven in veenweidegebied

Aanleg van een drukdrain.

In opdracht van het IPV heeft Wageningen Livestock Research in beeld gebracht welke effecten vernattingsmaatregelen hebben voor melkveebedrijven in het veenweidegebied. Daarbij is gekeken naar de technische en economische consequenties voor een bedrijf maar ook naar de effecten op bodemdaling en broeikasgasemissie. Met de gegevens van het IPV projectbedrijf, zijn modelberekeningen gemaakt die verwerkt zijn in een rapport. Het rapport staat sinds deze week online en is te openen via de link https://edepot.wur.nl/535508

De vernattingsmaatregelen bij het IPV betroffen pompgestuurde onderwaterdrains met verschillende streefpeilen voor de grondwaterstand (30, 40 en 50 cm beneden maaiveld), slootpeilverhoging, greppelinfiltratie en lisdoddeteelt en combinaties van deze maatregelen, waar in het IPV mee geëxperimenteerd wordt. De maatregelen zijn vergeleken met een gangbare situatie met een drooglegging van 50 cm.

Afgezien van pompgestuurde onderwaterdrains met een streefpeil voor de grondwaterstand van 50 cm beneden maaiveld, leidden alle vernattingsmaatregelen en combinaties van maatregelen tot extra vernatting en verlies van grasproductie, waardoor vooral de kosten voor voeraankoop stegen.

Het netto bedrijfsresultaat kan hierdoor drastisch verminderen. Pompgestuurde onderwaterdrains met een streefgrondwaterstand van 30 cm beneden maaiveld en greppelinfiltratie bij een greppelafstand van 12,5 m gaven de grootste geschatte reductie van maaivelddaling en broeikasgasemissie (CO2 en N2O). Greppelinfiltratie lijkt echter kosteneffectiever te zijn, gezien de hoge kosten voor pompgestuurde onderwaterdrains.