De kansen van greppelinfiltratie

De resultaten van onze experimenten met drukdrains zijn veelbelovend, maar het systeem is ook technisch ingewikkeld en duur. Daarom hebben we het voornemen om een nieuwe maatregel te onderzoeken: greppelinfiltratie.

Om bodemdaling tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen, doen we onderzoek naar vernatting van de veenbodem met drukdrainage. De resultaten zijn positief: dankzij het drukvat kun je, los van het slootpeil, vrij precies de grondwaterstand van percelen sturen.
Maar drukdrainage vraagt wel heel veel techniek en de aanleg is duur. De vraag is of melkveehouders dit straks bedrijfsbreed, op alle percelen, kunnen aanleggen. Vernatting van alle percelen is wel van belang, willen we de bodemdaling met 90% remmen.

Greppels liggen al klaar

Daarom overweegt het IPV om een nieuwe vernattingsmaatregel te testen: greppelinfiltratie. Overal in het veenweidegebied liggen greppels. Die greppels staan in verbinding met de sloot en zijn ooit aangelegd om overtollig water af te voeren. Maar in plaats van afvoeren, kun je greppels natuurlijk ook gebruiken om water aan te voeren.

Om greppelinfiltratie te laten werken moeten we het slootpeil in droge tijden hoog houden, enerzijds om te zorgen dat het water de greppels inloopt en anderzijds om te voorkomen dat water vanuit het veld naar de sloot terugdraineert. Waar nodig passen we de greppels aan: idealiter zijn deze smal en diep om verdamping en oppervlakteverlies te beperken.

Eenvoudig maar minder precies

We verwachten dat je met greppelinfiltratie minder goed de grondwaterstand kunt sturen dan met drukdrainage. Het zal in het algemeen leiden tot een meer oppervlakkige vernatting. Voor nevenfuncties van grasland, zoals weidevogelbeheer, is dit heel gunstig. Tegelijkertijd kan dat ongunstig uitpakken voor de melkveehouder op momenten dat er in korte tijd ineens veel regen valt. Een te nat grasland kan leiden tot een lagere grasopbrengst en meer verliezen, bijvoorbeeld omdat koeien het gras kapottrappen.

Greppelinfiltratie zien we dan ook vooral als een betaalbare en robuuste aanvulling op precisiewatermanagement zoals drukdrainage. Wordt een perceel met greppelinfiltratie te nat, dan kan het vee altijd uitwijken naar percelen met drukdrainage. Er ligt een voorstel om in 2020 te onderzoeken of het werkt, wat het doet met het grondwaterpeil, en wat de gevolgen zijn voor het grasland.