Extra subsidie van € 1 miljoen voor onderzoek landbouwprogramma en klimaatmaatregelen

,

In de polder Zuiderveen bij Assendelft vindt een bijzonder initiatief plaats: het Innovatie Programma Veen (IPV). Een agrarisch experiment tot 2021, uitgevoerd door Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van de bodemdaling samengaan. De provincie Noord-Holland heeft een extra subsidie van € 1 miljoen toegekend om dit programma uit te breiden. Met dit geld gaan de organisaties concreet aan het werk met de ontwikkeling van bedrijfsmodellen voor verschillende typen agrarische bedrijven en het onderzoeken van het effect van bodemdaling op CO2 uitstoot en opslag van broeikasgassen in o.a. veenweiden.

Bedrijfsmodellen agrariërs

Op dit moment worden op het bedrijf van veehouder Elmer Kramer in Assendelft proeven gedaan met natte landbouw en het zelf sturen van het grondwaterpeil. De eerste resultaten van deze proeven zijn positief en dat biedt toekomstperspectief voor agrariërs in het gebied. Het IPV gaat de kansen van agrariërs nog verder vergroten met het ontwikkelen van bedrijfsmodellen voor verschillende typen veehouderijbedrijven, om te berekenen of de overstap naar veeteelt op natte gronden economisch rendabel kan zijn. Dus het programma gaat zich niet alleen richten op landbouw, maar nu ook op veeteelt waarbij ook het waterpeil met drukdrains zelf geregeld kan worden.

CO2 uitstoot en opslag broeikasgassen

De CO2 uitstoot in Nederland moet drastisch omlaag. We weten dat ontwatering voor de landbouw en de bodemdaling in de veenweiden een belangrijke bijdrage leveren aan die CO2 uitstoot. We weten ook dat vernatting van veenweide leidt tot het tegengaan of afremmen van bodemdaling, een afname van de uitstoot van broeikasgassen, verbeterde waterkwaliteit en een toename van de biodiversiteit. Maar hoe zit dat met grasland? En hoe kun je graslanden en planten als azolla en lisdodde inzetten voor opslag van broeikasgassen? Onderzoekers van B-Ware gaan aan de slag met het in kaart brengen van deze vragen.

Meer of minder weidevogels door vernatting?

De vernatting van de veenweiden heeft ook effecten op de natuur. Bepaalde soorten flora en fauna gedijen bij ontwatering of verdwijnen juist, terwijl waterminnende soorten zich ontwikkelen. In een onderzoek gaat gemeten worden of pijlgestuurde drainage een positief effect heeft op bijvoorbeeld de weidevogels, of juist niet. En welke soorten flora zich weer profileren op de natte gronden.

Voorlichting en kennisdeling

De extra subsidie van de provincie maakt betere voorlichting en kennisdeling over proeven en onderzoeken mogelijk. Hiervoor worden voorlichtingsfilmpjes gemaakt en kennissessies voor vooral agrariërs, beleidsmakers en omwonenden georganiseerd. Waardoor zij een goed beeld krijgen van hoe vernatting van een gebied werkt en welke resultaten je daarmee kunt bereiken. Informatie is te vinden op www.innovatieprogrammaveen.nl.