Landbouwexperiment natte veeteelt Laag-Holland

In de strijd tegen de bodemdaling in veenweidegebieden is in Laag-Holland een agrarisch experiment gestart op een pilotlocatie met een agrarisch experiment, waarbij agrarisch ondernemen en tegengaan van bodemdaling samen gaan. Een proef…

Heel Holland zakt

Natuurbeheerder en agrariërs samen aan de slag tegen bodemdaling Natuurbeheerder Landschap Noord-Holland en de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken slaan de handen in één. Door steeds verder gaande ontwatering van veenweiden,…

Nieuwe economische kansen agrariërs in Laag-Holland

Nieuwe economische kansen voor agrariërs in Laag-Holland Natte teelten kunnen een aanvulling vormen of een alternatief bieden voor de bedrijfsactiviteiten van melkveehouders in Laag Holland. En kunnen bovendien de bodemdaling in veenweidengebieden…