Artikelen door Susette Luger

Afronding huidige IPV en vervolg

De afronding van het huidige IPV traject is momenteel in volle gang. Alle betrokken partijen hebben de eindrapportages van hun deelproject opgeleverd of leggen daar de laatste hand aan. Met deze rapportages kan volgend jaar een samenvattend eindrapport worden opgesteld waarin alle onderzoeksvragen worden behandeld die bij aanvang van het IPV zijn geformuleerd. Centraal daarin […]

Onderzoek naar neveneffecten bij drukdrainage

Bij de percelen met drukdrainage zag veehouder Elmer Kramer dat er in de pompput witte afzetting op de wanden zat. Ook waren er in 2020 problemen met de technische installatie van het drukdrainagesysteem. Naar aanleiding daarvan is door Onderzoekcentrum B-WARE een aantal chemische analyses gedaan aan deze witte afzettingen in en op de pompen. Daaruit […]

Zorgt vernatting voor meer leverbot?

Leverbot is een parasiet die de gezondheid van vee ernstig kan aantasten. De parasiet wordt overgedragen via de leverbotslak, die zich vooral thuis voelt in natte veenweidegebieden. Daarom heeft het IPV een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van verschillende vernattingsmaatregelen op de verspreiding van deze leverbotslak. Het onderzoek is uitgevoerd door Tempelman Ecologie, Natuurlijke Zaken […]

Peilbuismetingen gaan door

Bij de percelen met drukdrains en de bijbehorende referentiepercelen zijn de afgelopen vier jaar metingen verricht om de grondwaterstand van de percelen te registreren. Door middel van deze metingen kan bepaald worden welk effect de vernattingsmaatregelen hebben op de grondwaterstand. Op enkele van deze percelen zijn fluxmeters geplaatst om de grondwaterstand automatisch af te kunnen […]

Knutten in de polder

In de zoektocht of paludicultuur teelten kunnen zijn voor de toekomst in het veenweidegebied is ook gekeken naar enkele randverschijnselen. Is er bijvoorbeeld een toename van plaagsoorten bij paludicultuur waar te nemen? David Tempelman, zelfstandig ecoloog en onderzoeker , heeft binnen het IPV-programma het onderzoek naar knutten uitgevoerd. Knutten Knutten zijn een familie muggen, maar […]

Rapport marktonderzoek lisdodden gepubliceerd

Gedurende het IPV is er onderzoek gedaan naar de marktpotentie van Lisdodden en het bijbehorende verdienmodel van de teelt. Zoals een ondernemer ernaar kijkt. Het onderzoek is mede uitgevoerd namens Veenweiden Innovatiecentrum. Gerben Nij Bijvank van The Spring Company heeft dit onderzoek geleid en heeft zijn bevindingen in een rapport samengevat. Dit rapport publiceren we […]

,

Markt en Ketenvorming lisdodden

Klik hier om het rapport Markt en Ketenvorming lisdodden te downloaden Bijlage 1 Overzicht Sales Funnel Markt en Ketenvorming Lisdodde Bijlage 2a Rapport Verwaarding Lisdodde WUR Bijlage 2b Productoverzicht Lisdodde WUR Bijlage 4 Bouwfysisch assessment Typha Board De Groene Grachten Bijlage 5 Producteisen teelt oogst verwerking lisdodde Bijlage 6 Rekentool verdienmodel lisdoddeteelt